Themen arabisch    deutsch

.

.

Themen arabisch    deutsch

.

ي

 u

i

a

u

i

a

.

a

'a

b

d

dh

dsch

dt

f

gh

h

hh

i

 'i

j

k

kh

l

m

n

q

r

s

sch

ss

t

td

tdh

th

u

'u

w

z

a

a

i

i

ي

u

u

.

 

Tdahaarah طهارة Reinheit; rituelle Reinheit

Tdariqah طريقة‎ Weg, Methode

Tdawaaf طواف‎ Unkreisung der heiligen Ka'abah

.


.

Hauptbuch